วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ
ที่มาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นคือการได้นำความรู้การที่ได้รับจากเรียนมาประยุกต์เพื่อให้ใช้ได้จริงและ ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคือการได้ทดลองใช้วิชาความรู้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตความสำคัญของการฝึกงาน ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบต่อตนเอง คณะฯ มหาวิทยาลัยหน่วยงานและวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็นก่อนการทำงานจริง เมื่อสำเร็จการศึกษา ฝึกระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสังคมการทำงาน
เหตุผลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคือการได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์
ความสำคัญของการฝึกงาน ตระหนักถึงภาระรับผิดชอบต่อตนเอง คณะฯ มหาวิทยาลัยหน่วยงานและวิชาชีพวิศวกรรม เพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็นก่อนการทำงานจริง เมื่อสำเร็จการศึกษา ฝึกระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสังคมการทำงานดังนั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงมีความสำคัญต่ออนาคตเพราะหลังจากฝึกนักศึกษาต้องนำไปปฎิบัติจริง

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสการรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง
1.2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน
1.2.3 เพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 เพื่อนักศึกษาจะได้มีความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.3.2 เพื่อนักศึกษาจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1.3.3 เพื่อให้นักศึกษามีความเตรียมพร้อมก่อนไปประกอบวิชาชีพ
1.4 ขอบเขตของงาน
ลักษณะงานของหน่วยงานภายในองค์กรของ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน คือมีการทำงานเป็นระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเกี่ยวข้อง โดยมีการส่งจดหมายลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปโปรแกรมสารบรรณ ซึ่งได้รับมอบหมายงานดังนี้
1.4.1 รับ- ส่ง จดหมายลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์
1.4.2 เดินเอกสาร
1.4.3 ถ่ายเอกสาร
1.4.4 ทำกระดาษ ReUse

1.5 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2551 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
รวมระยะเวลา360 ชั่วโมง


Background.MyEm0.Com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น